Көп тилдүү билим берүүнү колдоо

Максаты: биринчи жана экинчи тилдерди (кыргыз, орус) окутууда жаңы мамилелерди иштеп чыгуу жана жайылтуу, ошондой эле кош тилдиүүлүк режимине окутууну жана академиялык тилдик көндүмдөрдү өнүктүрүү аркылуу КРда көп тилдүү билим берүү системасынын орношуна көмөктөшүү.

Программа көп тилдүү билим берүү боюнча окуу жана методикалык материалдарды иштеп чыгууга жана жайылтууга, көп тилдүү билим берүү программасынын алкагында окутуунун методикасы боюнча мектептин окутуучуларынын квалификацияларын жогорулатууга, ошондой эле көп тилдүүлүк режиминде окутуун ун жана академиялык тилдик көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн негиз катары педагогикалык адистиктерде (академиялык кат жазуу жана окуу элементтерин кошуу менен) студенттерге биринчи жана экинчи тилдерди (кыргыз жана орус) окутууга жаңы мамилелерди иштеп чыгууга багытталган.