Медиа сабаттуулук

Медиа сабаттуулук – ар түрдүү формаларда билдирүүлөрдү берүүнү баалоонун жана анализдөөнүн ыкмасы. Медиа сабаттуулуктун негизги аныктамаларынын бири – бул медиа билдирүүлөргө карата сын көз менен ой жүгүртүү. Бул багыт журналисттер арасында дагы, маалыматты керектөөчүлөр арасында ишке ашырууга сунушталат. Медиа сабаттуулука окутуу аны түшүнүүнүн жана берүүнүн алдында кайсы болбосун маалыматтарды сын көз менен түшүнүү үчүн маалыматтык агын кылымында керектүү көндүм. Медиа сабаттуулукту үйрөнүү менен журналисттер жана маалыматты керектөөчүлөр сын көз караш менен ой жүгүртүү, маалыматты бир нече булактардан текшерүү, аналитикалык ой жүгүртүү ж.б.у.с. көндүмдөрдү өздөштүрүүлөрү керек.