Supervisory Board

Ulan Shabynov
Ulan Shabynov
Member of the Supervisory board
Edil Osmonbetov
Edil Osmonbetov
Member of the Supervisory Board
Adelya Laisheva
Adelya Laisheva
Member of the Supervisory Board
Gulnara Ibraeva
Member of the Supervisory board
Azamat Akeneev
Member of the Supervisory board
Rysbek Adamaliev
Member of the Supervisory board
Gulnara Aitpaeva
Member of the Supervisory board
Chinara Seitalieva
Member of the Supervisory board