Жооп: Уюмдар банктан атайын эсеп счетун жана гранттык акча каражаттарынын кыймылы үчүн ѳзүнчѳ кассалык китебин ачуулары керек эмес («ФСКнын грантты колдонуу шарттарын жана талаптарын» караңыз).