Жооп: Күнүмдүк чыгымдар гранттык долбоордун бюджетинде бекитилген суммага ылайык тѳлѳнѳт. Ошондой эле, күнүмдүк чыгымдардын нормативдерин аныктаган  КР Ѳкмѳтүнүн 12.10.2001 ¦ 635 Токтомун кароо керек. Токтомдо кѳрсѳтүлгѳн нормадан ашык тѳлѳнгѳн сумма айлыкка кошулуп, аша тиешелүү салык тѳлѳнүшү керек.