Жооп:

Эгерде бекитилген бюджеттин ичинде статьялар боюнча жылыштыруулар үчүн зарылчылык келип чыкса, ФСКнын Программасынын атына жазуу түрүндө кайрылуу жиберүү керек, анда бюджеттик өзгөртүүнүн суммасы, өзгөртүүгө дуушар болгон чыгымдардын түрлөрү жана алардын келип чыккан себептери көрсөтүлүшү керек.

(Тиркеме: Гранттык Келишимди модификациялоого кат жүзүндө кайрылуу)