Жооп: Грант алуучу менен эсеп жүргүзүүдѳ ФСК эсеп жүргүзүүнүн накталай эмес формасын колдонот. Гранттар боюнча эсептѳѳлѳр Грантты берүү жана колдонуу жѳнүндѳгү келишимде кѳрсѳтүлгѳн алардын эсептик счетторуна акча каражаттарын которуу жолу менен (эгерде грант бѳлүнгѳн программа үчүн каржылоонун атайын процедурасы аныкталбаса), Грант алуучунун Долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон товарлары жана кызматтары үчүн берилген эсеп счетторун тѳлѳѳ жолу менен, ошондой эле, Грант алуучуга Акт менен товардык-материалдык баалуулуктарды ѳткѳрүп берүү жолу менен жүргүзүлѳт.